Zasiłek pogrzebowy Zgierz przysługuje każdemu, kto ponosi koszty pogrzebu. Aby uzyskać równoważność pieniężną zasiłku z ZUS-u, należy dopełnić wszelkich formalności i złożyć niezbędne dokumenty do zakładu ubezpieczeń społecznych (wniosek o wypłatę zasiłku Z-12, akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu).

Bardzo często śmierć osoby bliskiej powoduje silne przeżycie i wiele emocji. W trosce o Państwa sprawy służymy pomocą i wsparciem również w temacie wypłaty zasiłków. Pomagamy rodzinie w dopełnieniu formalności związanych z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS. Zapraszamy do kontaktu.

Zasiłek pogrzebowy Zgierz - komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje:

 • członkowi rodziny (małżonek, wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, wnukom,
 • ojczymowi, macosze oraz osobie przysposabiającej,
 • dzieciom własnym,
 • dzieciom drugiego małżonka,
 • przysposobionym dzieciom przyjętym na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • innym dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności osoby, nad którą została ustanowiona opieka prawna,
 • pracodawcy, gminie, powiatowi,
 • domowi pomocy społecznej,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej.
pogrzeby-milena2
slide_pogrzeby_milena

Kiedy należy się zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

– osoby, która pobierała emeryturę lub rentę,
– osoby, która pobierała emeryturę pomostową,
– osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
– osoby, której przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
– osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
– osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
cywilnej, niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
– osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
– osoby, która pobierała rentę socjalną,
– osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
– osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Wypłata zasiłku pogrzebowego - co warto wiedzieć

 • Wysokość zasiłku – zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny w wysokości 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Przysługuje również osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.
 • Potrzebne dokumenty, które należy złożyć: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.
 • Więcej informacji na temat zasiłku pogrzebowego.

O nas

Zakład Pogrzebowy Zgierz
Milena Nadarzyńska – Juszczak
ul. Piotra Skargi 23

Pomożemy Ci
w tych trudnych
chwilach…

Zasiłek pogrzebowy Zgierz